Kuòān Shīyuǎn’s Ten Bulls 10: Return to Society

Kuòān Shīyuǎn's Ten Bulls 10: Return to Society

Kuòān Shīyuǎn’s Ten Bulls 10: Return to Society
Source: Wikipedia, Ten Bulls
https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Bulls

What's your view?